page1image24847504

Algemene voorwaarden van Codex Solar Solutions gevestigd te Heinenoord

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

 

 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “gebruiker” de eenmanszaak Codex Solar Solutions (KvK-nummer 71251286), gevestigd te Heinenoord, terwijl wordt verstaan onder “wederpartij” degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door gebruiker aan de wederpartij en op alle overeenkomsten terzake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Ook indien in de voorwaarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de algemene voorwaarden van de gebruiker te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de wederpartij.

Door het accepteren van de offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, doet de wederpartij afstand van zijn algemene – of andere – voorwaarden en erkent deze algemene voorwaarden van de gebruiker te aanvaarden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 

De aanbiedingen van de gebruiker – in welke vorm ook gedaan – zijn prijscouranten, voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van de gebruiker aanvaardt, heeft de gebruiker het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden.

De aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens.

 

 

Artikel 3. Aanvaarding

 

Overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de wederpartij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij is aanvaard niet door de gebruiker is herroepen of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door de gebruiker is aanvaard.

De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door de gebruiker blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeenkomst.

Slechts de eigenaar van gebruiker en de personen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker vertegenwoordigingsbevoegd zijn, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeenkomsten te sluiten.

 

 

 

 

Artikel 4. Prijzen

 

Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen de BTW;

levering af-vestiging van de gebruiker;

 

III.       exclusief verpakkingsmateriaal.

 

De gebruiker heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien en voorzover na totstandkoming van de overeenkomst één of meer omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de door de gebruiker berekende kostprijs zijn gewijzigd, zelfs indien die wijziging(en) voorzienbaar was (waren).

 

 

Artikel 5. Levering

 

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan de gebruiker alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund.

De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de gebruiker en op een normale levering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de gebruiker vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd.

De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de overeenkomst voor de eerste keer aan de wederpartij worden aangeboden.

Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, dan houdt de gebruiker deze zaken ter beschikking van de gebruiker en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van grove schuld van de gebruiker.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van de gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 6. Overmacht

 

Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de gebruiker te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van de gebruiker geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers, alsmede het geval dat de gebruiker door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

 

d.         De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

 

e.         Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

 

 

 

Artikel 7. Garanties en aansprakelijkheid

 

a.         De gebruiker aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voorzover deze bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk door de gebruiker zijn toegezegd.

 

b.         De gebruiker is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de wederpartij en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tengevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende.

 

c.         Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebruiker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

 

d.         Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de gebruiker, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voorzover dit factuurbedrag reeds door de wederpartij aan de gebruiker is betaald.

 

e.         Indien de gebruiker, diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de wederpartij de gebruiker respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

 

 

 

Artikel 8. Reclames

 

a.         De controle op de samenstelling, hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht, de emballage en/of andere overeengekomen eigenschappen van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

 

b.         Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de zaken, door de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

 

c.         Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet-betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

 

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan terzake van door de gebruiker aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van de gebruiker.

Niettemin draagt de wederpartij vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging dier zaken, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze zaken veroorzaakt.

Zonder medeweten van de gebruiker is de wederpartij, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, vóór de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft de gebruiker eigenaar daarvan voorzover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt de gebruiker onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn jegens de gebruiker aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaak zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Bij terugname van zaken door de gebruiker zal deze de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde, die deze zaken bij terugname blijken te hebben.

 

 

Artikel 10. Betaling

 

a.         De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitgevoerde werk zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum zonder compensatie.

 

b.         Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de gebruiker aangeven wijze zijn verricht.

 

c.         Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

d.         Ingeval van niet-stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan,

waarmede de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 1 1/4%  per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden.

 

 

Artikel 11. Zekerheidsstelling

 

De gebruiker is te allen tijde gerechtigd contante betaling bij aflevering van zaken en/of bij uitvoering van werk te verlangen.

Indien de gebruiker zulks verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de koopprijs en/of de overeengekomen prijs voor de uitvoering van werk geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van de gebruiker voldoende zekerheid te verstrekken.

De gebruiker is gerechtigd om aan de wederpartij boven de afgesproken prijs een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen van maximaal drie procent van het factuurbedrag, welke toeslag door de wederpartij slechts in mindering op het factuurbedrag mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen dertig dagen na factuurdatum wordt betaald.

Indien de gebruiker vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht zijn verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van de gebruiker door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs.

 

 

 

Artikel 12. Te late betaling

 

a.         Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen, die door niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

 

b.         De gebruiker is verplicht de wederpartij schriftelijk tot betaling aan te manen. Hierbij zal een betalingstermijn van veertien dagen in acht worden genomen.

 

c.         Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is die wederpartij na het verstrijken van de termijn van veertien dagen verplicht een vergoeding betalen voor de redelijke incassokosten, dit met inachtneming van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 geldt. In de schriftelijke aanmaning die aan de wederpartij wordt verzonden, wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bij gebreke van betaling verschuldigd zal zijn.

 

d.         Indien de wederpartij die in verzuim verkeert een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of geen natuurlijk persoon is, dan is deze wederpartij verplicht direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding betalen voor de buitengerechtelijke incassokosten, die 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,00.

 

e.         De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is vervallen.

 

f.         Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

g.         Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

 

 

Artikel 13. Onvoldoende nakoming door de wederpartij

 

Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van de wederpartij, wanneer de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de gebruiker zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van de gebruiker:

 

–          de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of

 

–          de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

 

Alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding door de wederpartij van schade, kosten en rente.

 

Artikel 14. Geschillen

 

a.         Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

b.         Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft

 

Algemene Voorwaarden Codex Solar Solutions © montage & service zonnepanelen